0

Lederen bekleding auto herstellen

Gas-, elektriciteits-, water- en taximeters meubelen, moeren, motoren, motorrijwielen, muziekinstrumenten, onderdelen, ovens, ramen, reservoirs, rolhekken, rollend materieel, rolluiken, rijwielen, schaatsen, schepen, schroeven, schuifhekken, sierhekken, sluitingen, stempels, stoomketels, tanks, toestellen, tuben, uurwerken, werktuigen (waaronder mede begrepen kracht- en arbeidswerktuigen, landbouwmachines, tractoren en -werktuigen) en zonweringen;. Het vervaardigen en/of herstellen van apparaten, installaties, stoffen, toestellen, voorwerpen. Die elektrische energie of haar componenten afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of waarneembaar maken;. Het verzinken en/of vertinnen, voor zover dit niet langs galvanotechnische weg geschiedt. 2 Het galvanotechnisch bedrijf, waaronder wordt verstaan het door middel van elekrotechnische werkwijze of op andere wijze metaalneerslag uit oplossingen op voorwerpen aanbrengen, metalen oxyderen of polijsten. Het graveerbedrijf, waaronder wordt verstaan het hand- en machinegraveren in metaal of andere stoffen. Het bedrijf van het lakken, moffelen slijpen en/of polijsten van metalen. Het bedrijf van het herstellen van naaimachines. Het bedrijf van het vervaardigen, aanbrengen of herstellen van kunstledematen, orthopedische apparaten (beugels en spalken orthopedische korsetten en andere medische bandages. Het modelmakersbedrijf, waaronder wordt verstaan het vervaardigen, repareren en wijzigen van gietmodellen, vormplaten en coquilles voor de metaalindustrie. Het motorvoertuigenbedrijf, waaronder te dezen wordt verstaan het bedrijf waarin én of meer van de hieronder genoemde werkzaamheden worden uitgeoefend:. Het verrichten van herstellingswerkzaamheden aan automobielen, auto-onderdelen of -toebehoren (inclusief banden dan wel aan motorrijwielen, motorrijwielonderdelen zeelandnet of -toebehoren (inclusief banden. Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan automobielen, auto-onderdelen of -toebehoren (inclusief banden dan wel aan motorrijwielen, motorrijwielonderdelen of -toebehoren (inclusief banden;. Het voorzien van automobielen of motorrijwielen van motorbrandstoffen of smeermiddelen;.

lederen bekleding auto herstellen

Sectorindeling / sectoraansluiting

Elektromotoren, elektrische huishoudelijke en peeling industriële toestellen met en zonder elektrische beweegkracht, elektrische ovens, fornuizen, apparatuur voor het elektrisch lassen en accumulatoren;. Producten, dienende tot het ondergronds transport van elektrisch arbeidsvermogen (grondkabel en geïsoleerd draad;. Installatiemateriaal, waaronder smeltveiligheden;. Apparaten en instrumenten op het gebied van telefonie, telegrafie en andere telecommunicatiedoeleinden;. Gloeilampen, gasontladingsbuizen voor hoge en lage spanningen en elektronenbuizen;. Radio-, radar-, televisie-, zend, ontvang- en distributieapparatuur en van alle overige elektronische apparatuur, daaronder begrepen elektro-medische toestellen en instrumenten. Onder vervaardigen wordt eveneens verstaan het assembleren, monteren en samenstellen uit van derden betrokken onderdelen. Metaal- en technische bedrijfstakken, omvattende:. Het bedrijf van het be- en/of verwerken van metalen - voor zover niet vallende onder de punten 2 tot en met 19, mits in de betrokken ondernemingen in de regel minder dan 30 werknemers werkzaam zijn, waaronder onder meer wordt verstaan:. Het aanleggen, assembleren, construeren, demonteren, draaien, emailleren, forceren, gieten, herstellen, lassen, monteren, onderhouden, persen, pletten, samenstellen, slopen, smeden, smelten, trekken, vervaardigen, walsen van metaal (waaronder onder meer te verstaan: aluminium, blik, brons, koper, lood, messing, staal, tin, ijzer, zink en legeringen of composities hiervan).

different lederen bekleding auto herstellen

van staal;. Het ijzer- en staalgietersbedrijf;. Het vervaardigen en/of herstellen van vliegtuigen;. Het vervaardigen en/of herstellen van liften. Onder vervaardigen als bedoeld onder i en ii wordt eveneens verstaan het assembleren, monteren en samenstellen uit van derden betrokken onderdelen. Waar in deze omschrijving staat "mits in de betrokken ondernemingen in de regel ten minste 30 werknemers werkzaam zijn" dient daarvoor in de plaats, te rekenen van, te worden gelezen: mits in de betrokken onderneming, rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende normale aantal. Elektrotechnische industrie: Tot de elektrotechnische industrie behoort, mits in de betrokken ondernemingen in de regel ten minste 30 werknemers werkzaam zijn - met uitzondering van het elektrotechnische installateursbedrijf (voor zover niet betreffende het elektrotechnische scheepsinstallatiebedrijf het radio- en televisie-installateurs- en reparateursbedrijf, het neoninstallateursbedrijf en het. Die elektrische energie of haar componenten afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of waarneembaar maken, zoals:. Producten, dienende tot het meten, muteren, schakelen, transformeren en voortbrengen van elektrisch arbeidsvermogen;.

Profix reparatietechnieken, uw adres voor herstellingen aan

Autotest - hoe bevalt de Opel

Het fotografisch bedrijf, al of niet verbonden met een detailhandel in fotoartikelen. Draad-, draadwaren- en staaldraadkabelindustrie. Gedetailleerde omschrijving van nachtpflege de metaalindustrie:. Tot de metaalindustrie behoort - voor zover niet genoemd onder ii, mits in de betrokken ondernemingen in de regel ten minste 30 werknemers werkzaam zijn -:. Het bedrijf van be- en/of verwerken van metalen, waaronder onder meer wordt verstaan:. Het aanleggen, assembleren, construeren, demonteren, draaien, emailleren, forceren, gieten, herstellen, lassen, monteren, onderhouden, persen, pletten, samenstellen, slopen, smeden, smelten, trekken, vervaardigen en walsen van metaal (waaronder onder meer te verstaan: aluminium, blik, brons, koper, lood, messing, staal, tin, ijzer, zink en legeringen of composities hiervan). Voor centrale verwarming kinderwagens, klinknagels, kroonkurken, matrassen, matrijzen, meubelen, moeren, motoren, motorrijwielen, muziekinstrumenten, ovens, radiatoren, ramen, reservoirs, rolhekken, rollend materiaal, rolluiken, rijwielen, schaatsen, schepen, schroeven, schuifhekken, sluitingen, stempels, tanks, taximeters, tuben, uurwerken, watermeters, zonweringen, sierhekken;. Het staalblazen en/of zandstralen;. Het verzinken en/of vertinnen, voor zover dit niet langs galvanotechnische weg geschiedt;. Het revideren van verbrandingsmotoren en onderdelen daarvan in de ruimste zin;. Het elektrotechnische scheepsinstallatiebedrijf;.

Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en speelgoederen. Griendhout- en rietverwerkende industrie, inclusief hoepelmakerijen. Biezenmattenmakerijen, biezensorteerderijen en mandenmakerijen. Fabrieken van houten zonneschermen, houten rolluiken en dergelijke. Meubel- en orgelbouwindustrie, omvattende:. Meubelindustrie, meubelmakersambacht, meubelstoffeerderijen, matrassenindustrie (uitgezonderd metalen alsmede vervaardiging van kussens en het matrassenmakersambacht. Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie, omvattende:. Houtzagerijen en -schaverijen (inbegrepen loonzagerijen en schaverijen). Grafische industrie, omvattende:. Het boekdrukkers- en rasterdiepdrukbedrijf. Het boekbindersbedrijf en het papierwarenbedrijf (schoolschriften, notitieboekjes, cahiers in papieren omslag, met of zonder linnen rug of linnen band, alle soorten blocnotes, zowel gekramd als aan de kop gelijmd als gespiraleerd als op andere wijze vervaardigd).

De autobekleder volledige voer

Bosbouw (inbegrepen de werkzaamheden van het Staatsbosbeheer). Loonondernemingen (ondernemingen waarin de werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak bestaan in het voor derden dorsen, ploegen, maaien, fraisen, eggen, schijfeggen, zaaien, kunstmeststrooien, vlastrekken, vlasknopbreken, sproeien of spuiten, dan wel het verrichten van andere oogst- en grondbewerkingswerkzaamheden). Cultuurtechnische werken (inbegrepen objecten uitgevoerd nivea door de overheid). Tabakverwerkende industrie, omvattende:. Water- en wegenbouw, alsmede grondwerken. De grondboring, buizenleggers- en kabelleggersbedrijven. Het steenzettersbedrijf (glooiingen, kademuren, enzovoort). Het dakdekkersbedrijf, voor zover worden verwerkt pannen, leien, riet, stro, betonplaten, asbestplaten en dergelijke grondstoffen, met uitzondering van bitumen, asfalt en kunststofmaterialen. Het slopersbedrijf, voor zover zich bezighoudende met het slopen van bouwwerken. Baggerbedrijf, omvattende: de baggerbedrijven, inclusief de rijswerkersbedrijven en de zand- en grindwinning. Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie, omvattende:. lederen bekleding auto herstellen

Zich bij de uitvoering van een aantal taken laat adviseren door sectorraden om te waarborgen dat, daar waar dat mogelijk en noodzakelijk is, de uitvoering wordt afgestemd op de verschillende sectoren of sectoronderdelen. Omdat de sectorraden een adviserende rol krijgen richting Lisv, is het gewenst dat de indeling in sectoren aansluiting vindt bij de hedendaagse organisatorische verbanden van bedrijven en brancheorganisaties. Een aanpassing van de tot op dit moment bestaande indeling van het bedrijfs en beroepsleven is hiervoor noodzakelijk. Voor de indeling in sectoren van het bedrijfs- en beroepsleven wordt daarvoor aangesloten bij de structuur ruys van de risicogroepen voor de wachtgeldfondsen. Bij inwerkingtreding van deze regeling bestonden er 18 wachtgeldfondsen ww met daarbinnen in totaal 55 risicogroepen. Dit betekent dus dat er 55 sectoren worden gevormd. Met de intrekking van de Organisatiewet sociale verzekeringen komt de oude indelingsbeschikking uit 1952 te vervallen. De staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid,. Agrarisch bedrijf, omvattende:. Akker- en weidebouw (inbegrepen vlasteelt, al dan niet samengaande met repelen van vlas en vlasknopbreken alsmede inbegrepen de werkzaamheden van de Staatslandbouwbedrijven van het Bureau oogstvoorziening en soortgelijke instellingen). Veehouderij en pluimveehouderij (waarbij onder veehouderij tevens wordt begrepen het houden van pelsdieren).

Home t t interior Design

Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingewilligd indien tussen de werkgever en de aan zijn onderneming voor verbonden ondernemingsraad daarover overeenstemming bestaat en indien de werkgever voldoet aan alle voorwaarden welke zijn opgenomen in de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gegeven nadere regelen tot. Indien geen ondernemingsraad is verbonden aan de onderneming van de in het eerste lid bedoelde werkgever, treden de gezamenlijke werknemers in alle rechten van een ondernemingsraad wat betreft het in het eerste en tweede lid gestelde, met dien verstande dat als oordeel van de gezamenlijke. Indien het bij koninklijke boodschap van 9 september 1996 ingediende voorstel van wet ( Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, kamerstukken ii, 24 877) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren. Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. S-Gravenhage, 25 februari 1997. De staatssecretaris voornoemd,. Toelichting 25 februari 1997 Het bedrijfs- en beroepsleven is ten behoeve van de uitvoering van diverse socialeverzekeringswetten ingedeeld in verschillende sectoren, ieder omvattende én of meer takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan. Deze indeling vindt plaats door middel van een ministeriële regeling op grond van artikel 51, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997) zie artikel 97 k. Artikel 25, tweede lid, Invoeringswet suwi, red. In de Osv 1997 is bepaald dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen zie uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (uwv red.

lederen bekleding auto herstellen

Overheid, Onderwijs en wetenschappen. Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht. Overheid, Provincies, gemeenten en waterschappen. Tot elke sector van het bedrijfs- en beroepsleven worden gerekend de stress werkzaamheden verricht in de takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan welke in de bij deze regeling behorende bijlage zijn vermeld. Werkzaamheden die een overheidswerkgever als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de werkloosheidwet als werkgever manicure doet verrichten, worden gerekend tot én van de sectoren 61 tot en met. Werkzaamheden verricht in takken van bedrijf en beroep welke niet in de bijlage bij deze regeling zijn vermeld, worden geacht te behoren tot een sector van het bedrijfs- en beroepsleven waartoe takken van bedrijf en beroep behoren waarin werkzaamheden worden verricht welke naar de aard. Ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening uitsluitend of in overwegende mate behoort tot de in de bijlage van deze regeling bij de sectoren metaalindustrie, elektrotechnische industrie en metaal- en technische bedrijfstakken genoemde takken van bedrijf of beroep waarop het tot geldende criterium van het aantal werknemers van. Ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening uitsluitend of in overwegende mate behoort tot de in de bijlage van deze regeling bij de sector metaalindustrie en de sector metaal- en technische bedrijfstakken genoemde takken van bedrijf of beroep waarop het tot geldende criterium van het aantal werknemers van. Ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening uitsluitend of in overwegende mate behoort tot de in de bijlage van deze regeling bij de sector elektrotechnische industrie en de sector metaal- en technische bedrijfstakken genoemde takken van bedrijf of beroep waarop het tot geldende criterium van het aantal werknemers. In geval van rechtsopvolging van een werkgever als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid wordt voor de toepassing van het eerste, tweede, of derde lid aangenomen dat sprake is van eenzelfde aansluiting. Een werkgever als bedoeld in artikel 4 of de ondernemingsraad die aan de onderneming van die werkgever is verbonden, kan aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verzoeken te beslissen dat die werkgever is aangesloten bij die sector waarbij hij zonder het bepaalde in artikel 4, eerste, tweede.

Interieur auto reinigen, ontgeuren

SV/UB/97/0807, directie sociale verzekeringen,. Staatssecretaris van Sociale zaken en verdedigen Werkgelegenheid ; Gelet op artikel 51, eerste lid, van de, organisatiewet sociale verzekeringen 1997 ; Besluit: Art. Het bedrijfs- en beroepsleven wordt verdeeld in de volgende sectoren, elk omvattende én of meer takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan, zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage :. Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie. Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie. Metaal- en technische bedrijfstakken. Overig personenvervoer te land en in de lucht. Overig goederenvervoer te land en in de lucht. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. Steen-, cement-, glas- en keramische colors industrie. Overige takken van bedrijf en beroep.

Lederen bekleding auto herstellen
Rated 4/5 based on 510 reviews
SHARE

lederen bekleding auto herstellen Uwetiq, Wed, June, 13, 2018

We werken met leveranciers als Carmat en Westtrading samen, zodat kwaliteit gegarandeerd kan worden. Op deze manier kunnen wij in samenwerking met onze leveranciers, elkaar versterken en samen zorgen voor de beste oplossingen voor u op maat. Creatieve en kwalitatieve bekleedtechnieken, met veel geduld en met de modernste technieken demonteren, analyseren en stofferen onze vaklieden het interieur van uw auto compleet naar uw wens.

lederen bekleding auto herstellen Datevo, Wed, June, 13, 2018

We doen nóg meer dan alleen bekleden! Beschadigde stoffen, versleten autozetels en het aanbrengen van lederen bekleding zijn zomaar wat activiteiten van onze autobekleders. Onderdelen zoals tapijt, stof, leer, kunstleer (skai polyether en schuim zijn ook aanwezig in ons atelier, zodat we direct voor uw klassieker of middenklasser aan de slag kunnen. Ook als u zonder afspraak langs komt rijden proberen wij u te helpen of advies te geven.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: